Regulamin i Polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.10DECOART.COM

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.       RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.       WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.       WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.       WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.       WARUKNI ZAWIERANIA UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY

7.       SOPSOBY PŁATNOŚCI

8.       SPOSOBY DOSTAWY

9.       TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.    INFORMACJE DODATKOWE

12.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.    ZAŁĄCZNIKI – POLITYKA PRYWATNOŚCI I FORMULARZE

14.    LINKI

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. 
 Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.10decoart.com (dalej: „Sklep internetowy”).

      Właścicielem firmy jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

10 DECO ART. ANNA PAŁUBICKA

UL. BRZASK 10C/77

60 – 369 POZNAŃ

Tel.: (+48) 509 140 610

NIP: 5562543257; REGON: 300303576.

www.10decoart.com

e-mail: anna.palubicka@10decoart.com

biuro: info@10decoart.com

1.2.  DEFINICJE:

1.2.1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.2.2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę kupna – sprzedaży ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.2.3. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.

1.2.4. OFERTA – oświadczenie woli Sprzedawcy złożone Klientowi stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.

1.2.5. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.2.6. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy kupna – sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.2.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.2.8. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.10decoart.com

1.2.9. SPRZEDAWCA:

 10 DECO ART. ANNA PAŁUBICKA

UL. BRZASK 10C/77

60 – 369 POZNAŃ

Tel.: (+48) 509 140 610

NIP: 5562543257; REGON: 300303576.

www.10decoart.com

e-mail: anna.palubicka@10decoart.com

biuro: info@10decoart.com

 

10 DECO ART. KONRAD KOMOROWSKI

UL. BRZASK 10C/77

60 – 369 POZNAŃ

TEL.: (+48) 601 961 732

www.10decoart.com

e-mail: konrad.komorowski@10decoart.com

biuro: info@10decoart.com

1.2.10. USŁUGODAWCA:

10 DECO ART. ANNA PAŁUBICKA

UL. BRZASK 10C/77

60 – 369 POZNAŃ

Tel.: (+48) 509 140 610

NIP: 5562543257; REGON: 300303576.

www.10decoart.com

e-mail: anna.palubicka@10decoart.com

biuro: info@10decoart.com

 

10 DECO ART. KONRAD KOMOROWSKI

UL. BRZASK 10C/77

60 – 369 POZNAŃ

TEL.: (+48) 601 961 732

www.10decoart.com

e-mail: konrad.komorowski@10decoart.com

biuro: info@10decoart.com

1.2.11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

1.2.12. ZAMÓWIENIE – zaproszenie Klienta skierowane do Sprzedawcy do zawarcia umowy kupna – sprzedaży Produktu.

1.2.13. KOSZT POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH – wg cennika właściwego operatora.

 

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

2.1.1. Umożliwieniu zapoznania się z ofertą handlową i złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

2.1.2. Przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

 

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Odpłatność
3.1.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3.2. Okres, na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu zapoznania się z ofertą handlową oraz złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.


3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.
3.3.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 10 i wyższej lub Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

3.3.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768.

3.3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.

Komunikacja między komputerem Zamawiającego, a serwerem Sklepu w momencie zbierania danych, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Zamawiającego i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu internetowego. Informacja wysyłana z serwera Sklepu internetowego do Zamawiającego jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

3.4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu zapoznania się z ofertą oraz złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
4.1.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego.

4.1.2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o czasie kompletowania – pole „Towar wysyłamy: …”. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

4.1.2.1. Na tym etapie Klient wybiera rozmiar/kolor, ewentualnie inną cechę charakteryzującą Produkt – jeżeli taka opcja jest dostępna dla danego Produktu.

4.1.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. „koszyk” oraz:
4.1.3.1. Klient ma możliwość wyboru ilości Produktów.
4.1.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) lub wybrania innych Produktów – w tym celu klika pole „Kontynuuj zakupy”.

4.1.4. Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, gdzie należy podać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwa, adres, adres e-mail oraz numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu). Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.1.5.

4.1.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której:

4.1.5.1. Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest automatycznie informowany o ich koszcie oraz o całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy i płatności.

4.1.6. Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.:
4.1.6.1. Dane Klienta, w tym adres dostawy.
4.1.6.2. Określenie przedmiotu Zamówienia.
4.1.6.3. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

4.1.6.4. Wybrany sposób dostawy i płatności.

4.1.7. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.


4.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
4.2.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w prawym bocznym panelu w sekcji zatytułowanej „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.

4.2.2. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz się” a na podany adres e-mail zostanie przesłany link do procesu weryfikującego żądanie świadczenia usługi Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
5.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Newsletter).
5.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy
info@10decoart.com
5.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
5.1.4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5.1.5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

5.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

6. WARUKNI ZAWIERANIA UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY

6.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.


6.3. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży za pomocą Formularza zamówień

6.3.1. Celem zawarcia umowy kupna – sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.1.

6.3.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.1. Sprzedawca przesyła Klientowi na podany adres e-mail Ofertę zgodnie z Zamówieniem Klienta.

6.3.3. Klient przyjmuję Ofertę poprzez kliknięcie na podany w wiadomości, o której mowa w pkt. 6.4.2. link potwierdzający przyjęcie Oferty, po czym Klient informowany jest przez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sklepu internetowego, że Oferta została przyjęta – w tym momencie zostaje zawarta umowa kupna – sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6.3.2.1. W przypadku, gdy Oferta zgodnie z Zamówieniem Klienta określa sposób płatności inny niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, to do zawarcia umowy dochodzi również w przypadku, gdy Klient przystąpi do jej wykonania w czasie właściwym.


6.4. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży za pośrednictwem poczty email

6.4.1. Uwzględniając indywidualne zapotrzebowania Klienta Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail po wcześniejszym uzgodnieniu i sprecyzowaniu wraz ze Sprzedawcą kształtu/formy/koloru/składu oraz wszelkich innych cech Produktu na adres mailowy
info@10decoart.com
6.4.2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy kupna – sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).
6.4.2.1. W przypadku braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Klienta, Oferta złożona przez Sprzedawcę przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Klienta wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
6.4.3. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa kupna – sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6.5. Każda umowa kupna – sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłek.

 

7. SPOSOBY PŁATOŚCI

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
7.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
7.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

7.1.2.1. Bank: mBank
7.1.2.2. Numer rachunku: 26 1140 2004 0000 3702 5895 1334
7.1.2.3. Numer rachunku IBAN: PL26 1140 2004 0000 3702 5895 1334

7.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisów:

7.2.1. PAYU.PLPayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;
Wszelkie informacje nt rodzajów kont, przeprowadzania transakcji i dostępnych narzędzi finansowych w systemie
PAYU.PL na stronie firmowej operatora;

7.2.2. PAYPAL.PL – usługę świadczy spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”). Usługa jest świadczona na rzecz zarejestrowanych użytkowników w Unii Europejskiej (każdy taki użytkownik jest nazywany z osobna „Użytkownikiem”). PayPal (R.C.S. Luxembourg B 118 349) to posiadająca odpowiednią licencję luksemburska instytucja kredytowa w brzmieniu art. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 1993 r. o sektorze finansowym (z późniejszymi zmianami) („Ustawa”), która działa pod ścisłym nadzorem komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier) w Luksemburgu.
Wszelkie informacje nt rodzajów kont, przeprowadzania transakcji i dostępnych narzędzi finansowych w systemie
PAYPAL.PL na stronie firmowej operatora;

7.2.3.
TRANSFERUJ.PLWłaścicielem, administratorem i twórcą serwisu Transferuj.pl jest Krajowy Integrator Płatności SA

Dane firmy:

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań

NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357

Kapitał zakładowy:  4.798.500,00 PLN (wpłacony w całości)

Wszelkie informacje nt rodzajów kont, przeprowadzania transakcji i dostępnych narzędzi finansowych w systemie TRANSFERUJ.PL na stronie firmowej operatora;

 

8. SPOSOBY DOSTAWY

8.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
8.1.1. Paczka kurierska UPS Standard (
www.UPS.COM),
8.1.2. Paczka kurierska pobraniowa UPS Standard (www.UPS.COM),
8.1.3. Paczka pocztowa (Poczta Polska SA),
8.1.4. Paczka pocztowa pobraniowa (
Poczta Polska SA).

8.2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
info@10decoart.com celem uzgodnienia szczegółów). Możliwy odbiór osobisty w galerii: ul. Wrocławska 12, Poznań.

8.3. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
info@10decoart.com celem uzgodnienia szczegółów).

8.4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:

8.4.1. Czas kompletowania Produktu wskazany jest przy danym Produkcie w polu „Towar wysyłamy: …”. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

8.4.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z pkt. 5. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

8.4.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

8.4.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

8.4.2.1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych.

8.4.2.2. Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 3 dni roboczych.

8.5. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa kupna – sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

8.6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy
info@10decoart.com;
9.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy (ul. Brzask 10C/77 60-369 Poznań) na koszt własny.
9.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:

9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy
info@10decoart.com, lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego.
9.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


9.3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

9.3.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego operatora rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego operatora rozliczeniowego:

9.3.1.1.
PAYPAL.PL  – strona kontaktowa i formularz kontaktowy (link), numer telefonu: 801 38 66 86.
9.3.1.2.
PAYU.PL – strona kontaktowa (link), formularz kontaktowy (link), numer telefonu: (61) 630 60 05.
9.3.1.3.
www.TRANSFERUJ.PL – strona i formularz kontaktowy (link), numery telefonów: +48 12 350 2 477; +48 22 37 90 277; +48 61 668 2 778.

 

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Sprzedawcy) (10 DECO ART. Anna Pałubicka. Ul. Brzask 10C/77; 60-369 Poznań).

10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu.


10.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


10.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.


10.5. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.


10.6. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.


10.7. Konsument odstępujący od umowy kupna – sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy, w tym koszty przesyłki.

10.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
10.8.1. Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt. 10.6;

10.8.2. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

10.8.3. Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

10.8.4. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

10.8.5. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

10.8.6. Dostarczania prasy;

10.8.7. Usług w zakresie gier hazardowych.

 

11. INFORMACJE DODATKOWE

11.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
11.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 4.1.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie dyspozycji zmiany (np. „Zmień formę dostawy”).

11.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres
info@10decoart.com lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 601 961 732 oraz (+48) 509 140 610.

11.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

11.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

11.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy kupna –  sprzedaży następuje na dwa sposoby:
11.2.2.1. Przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia oraz w każdym przypadku.

11.2.2.2. Przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

11.2.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


12.3. Rozstrzyganie sporów:

12.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

12.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

13. POLITYKA PRYWATNOŚCI

13.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
13.1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest firma:

10 DECO ART. ANNA PAŁUBICKA

UL. BRZASK 10C/77

60 – 369 POZNAŃ

Tel.: (+48) 509 140 610

NIP: 5562543257; REGON: 300303576.

www.10decoart.com

e-mail: anna.palubicka@10decoart.com

biuro: info@10decoart.com

zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.
13.1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

13.1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

13.1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu Promocji z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego.


13.2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

13.2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
13.2.1.1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy kupna – sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

13.2.1.2. Udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).


13.2.2. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu
PAYU.PL,PAYPAL.PL, oraz TRANSFERUJ.PL Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) jedynie agentowi rozliczeniowemu i to jedynie w takim zakresie, jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę (Klienta) płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie internetowym jest:
13.2.2.1.
PAYU.PLPayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;
13.2.2.2.
PAYPAL.PL – usługę świadczy spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”). Usługa jest świadczona na rzecz zarejestrowanych użytkowników w Unii Europejskiej (każdy taki użytkownik jest nazywany z osobna „Użytkownikiem”). PayPal (R.C.S. Luxembourg B 118 349) to posiadająca odpowiednią licencję luksemburska instytucja kredytowa w brzmieniu art. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 1993 r. o sektorze finansowym (z późniejszymi zmianami) („Ustawa”), która działa pod ścisłym nadzorem komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier) w Luksemburgu.
13.2.2.3.
TRANSFERUJ.PLWłaścicielem, administratorem i twórcą serwisu Transferuj.pl jest Krajowy Integrator Płatności SA

Dane firmy:

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań

NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357

13.2.3. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy i jedynie podmiotom wskazanym w pkt. 8.1. Regulaminu Sklepu internetowego, tj. w zależności od wyboru Klienta:
13.2.3.1. Poczta Polska SA
              Poczta Polska Spółka Akcyjna,
              ul. Stawki 2,
              00-940 Warszawa
              NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972
              Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

13.2.3.2. WWW.UPS.COM
              UPS Sp. z.o.o.

              ul. Prądzyńskiego 1/3
              01-222 Warszawa
              Poland
              Tel.: +48 22 534 00 00
              Fax: +48 22 534 08 01
13.2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):

13.2.4.1. Imię i nazwisko lub nazwa.

13.2.4.2. Adres.
13.2.4.3. Numer telefonu.

13.2.4.4. Adres e-mail.
13.2.4.5. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).

13.2.4.6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Usługobiorców, Klientów prowadzących działalność gospodarczą).

13.2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
13.2.5.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
13.2.5.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

13.2.5.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.


13.2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt.13.2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawarcia umowy kupna – sprzedaży Produktów.

13.2.7. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

13.3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

13.3.1. Korzystanie z Sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub umów kupna –sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.
13.3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
13.3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
13.3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
13.3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Sklep internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.


13.4. PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
13.4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
13.4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
13.4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.13.4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. należy przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@10decoart.com.

13
.5. POSTANOWIANIA KOŃCOWE
13
.5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
13.5.2. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
13.5.2.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

13.5.2.2. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.
13.5.2.3. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
13.5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

14.
15.

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA:

 

DANE KLIENTA:                                                                          10 DECO ART. ANNA PAŁUBICKA

…………………………...                                             UL. BRZASK 10C/77

…………………………...                                             60 – 369 POZNAŃ

…………………………...                                             Tel.: (+48) 509 140 610

…………………………...                                             info@10decoart.com

 

 

JA*/NAZWAFIRMY*………………………………………………………………………..................

NINIEJSZYM ODSTĘPUJĘ OD UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCEGO TOWARU*/ŚWIADCZENIA*/UGŁUGI *:

 

DATA ZAMÓWIENIA

 

 

DATA ODBIORU TOWARU/ÓW

 

 

DANE KLIENTA/

 

NAZWA FIRMY*

 

 

ADRES KLIENTA/

 

 

FIRMY*

 

 

 

 

PROSZĘ DOKONAĆ ZWROTU ZAPŁACONEJ CENY TOWARU NA NINIEJSZY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

 

 

PODPIS KLIENTA/OSOBY UPOWAŻNIONE, (JEŚLI FORMULARZ PRZESYŁANY JEST W WERSJI PAPIEROWEJ)

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA:

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów